Polityka prywatności

Załącznik do Uchwały Nr 05/02/2024

Zarządu SM „Tarnowiecka” z dnia 09.02.2024r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podstawą prawną upoważniającą Spółdzielnię Mieszkaniową „TARNOWIECKA” (dalej: SM „TARNOWIECKA” do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych są między innymi:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119), dalej: „RODO”;

 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Statut SM „TARNOWIECKA”

 4. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze.

 5. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Ochrona danych osobowych w SM „TARNOWIECKA” ma na celu zapewnienie każdej osobie, której dane SM „TARNOWIECKA” przetwarza odpowiedni poziom ochrony jego danych i prywatności.

 2. SM „TARNOWIECKA” przetwarza dane osobowe dla realizacji jej celów statutowych w zakresie:

 1. czynności związanych z procesami naprawczymi,

 2. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków SM „TARNOWIECKA”,

 3. kontaktu telefonicznego z urzędami i organami publicznymi,

 4. odbierania i dostarczania korespondencji członkom SM „TARNOWIECKA”,

 5. prowadzenia rejestru członków SM „TARNOWIECKA”,

 6. prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste,

 7. prowadzenie korespondencji email,

 8. sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za użytkowanie lokali,

 9. uczestnictwa w postępowaniach roszczeniowych i sprawach sądowych,

 10. wydawania kopii dokumentów SM „TARNOWIECKA” oraz wglądu do dokumentów SM „TARNOWIECKA”.

 1. SM „TARNOWIECKA” przetwarza dane osobowe swoich pracowników i współpracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego.

 2. SM „TARNOWIECKA” przetwarza dane osobowe zleceniobiorców i kontrahentów w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 1. Administratorem danych osobowych jest SM „TARNOWIECKA” reprezentowana przez Zarząd SM „Tarnowiecka”.

Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres:

e-mail: zarzad@tarnowiecka.pl

 1. Zarząd SM „TARNOWIECKA” powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez SM „TARNOWIECKA” oraz korzystania przez Panią/Pana z  praw związanych z  przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@tarnowiecka.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD).

 2. SM „TARNOWIECKA” przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach SM „TARNOWIECKA” .

 3. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 RODO jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania, będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie c lub przez okres, aż do utraty celowości i użyteczności przetwarzania, która określona jest potrzebą realizacji zadań będących przedmiotem działania SM „TARNOWIECKA” określonych w Statucie

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

 3. Odbiorcami danych udostępnionych przez Administratora mogą być upoważnione osoby z Zarządu i Rady Nadzorczej SM „TARNOWIECKA” oraz podmioty, którym SM „TARNOWIECKA” zleci wykonanie określonych czynności na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np.: świadczące usługi księgowe, usługi pocztowe, podmioty obsługujące teleinformatyczne, podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej.

 1. Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 1. Osoba fizyczna ma prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych,

 • do sprostowania danych osobowych,

 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Swoje prawo można wnieść w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o wysłanie

żądania:

 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: zarzad@tarnowiecka.pl

 • w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres SM „TARNOWIECKA”

Regulamin strony internetowej https://tarnowiecka.pl

 1. Właścicielem i Administratorem ww. strony internetowej jest SM „TARNOWIECKA”.

 2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie umieszczone na stronie stanowią własność SM „TARNOWIECKA” i objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.

 4. Bez uprzedniej zgody, użytkownik nie może:

 • modyfikować niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań.

 • wykorzystywać niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści
  w celach komercyjnych;

 1. Administrator w ramach niniejszej strony internetowej wyświetlania treści i informacje
  o SM „TARNOWIECKA”.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony to komputer z dostępem do sieci Internet oraz standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.

 2. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Polityka plików cookies stanowi uzupełnienie Polityki prywatności w zakresie wykorzystywania tych plików oraz innych technologii, które je stosują. 

Prosimy użytkownika odwiedzającego stronę witrynę https://tarnowiecka.pl  o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie lub ustawienie osobistych preferencji ich akceptacji. Masz prawo do zmiany swoich ustawień, czego możesz dokonać w przygotowanym przez nas formularzu ustawień preferencji plików cookie.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie). Plik cookie posiada unikalny identyfikator przypisany do Twojego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając naszą witrynę internetową. Identyfikator ten umożliwia zapamiętywanie wykonanych przez Ciebie działań, takich jak np. ustawienia preferencji (język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje dotyczące wyświetlania strony internetowej). Dzięki temu nie ma konieczności dopasowywania ustawień za każdym razem, gdy ponownie korzystasz z naszej strony internetowej.

Cookie nie są szkodliwe dla użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Strona, która instaluje pliki cookie nie ma dostępu do innych informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika. Posiadamy wyłącznie dostęp do informacji zapisanych w danych plikach cookie, które zostały przez nas utworzone na Twoim urządzeniu. Tym samym, nie mamy dostępu do innych zapisanych informacji, jak również administratorzy innych stron www nie mają dostępu do informacji zapisanych w naszych plikach cookie.

Nie musisz wyrażać zgody na stosowanie plików cookie. Zgoda jest całkowicie dobrowolna i nie masz obowiązku jej wyrażać. Jednak, w sytuacji gdy ją wyrazisz, w każdej chwili masz prawo do zmiany zdania poprzez ustawienia preferencji plików cookie. Jednakże pamiętaj, że niektóre stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie będziesz miał możliwości ich wyłączenia w ustawieniach preferencji. Stosowanie tych plików cookie wynika z naszego uzasadnionego interesu w zakresie prawidłowego zarządzania stroną www.

Pliki cookie mogą służyć do przetwarzania danych osobowych. Niektóre pliki cookie zbierają dane o użytkownikach strony. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności,  a Administratorem tych danych jest
SM „TARNOWIECKA”.

Możesz wyłączyć stosowanie plików cookie. Każdy użytkownik może samodzielnie wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony internetowej.

Pliki cookie, jakie stosujemy na naszej stronie www, możemy podzielić na:

 • niezbędne – są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www; ich celem jest umożliwienie korzystania ze świadczonych przez nas usług np. zapamiętywanie preferencji wyboru stosowania plików cookie, uwierzytelnienia logowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki te mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Plików tych nie możesz wyłączyć w ramach ustawień preferencji, lecz możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak to działanie może spowodować, że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne;

 • funkcjonalne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu spersonalizowania
  i zoptymalizowania korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki te służą do zapamiętywania dokonanych wyborów dotyczących np. wielkości czcionki, wyboru języka czy ustawień rozdzielczości wyświetlania treści. Pliki te nie przetwarzają danych osobowych. Plikami tymi możesz zarządzać w ustawieniach preferencji plików cookie.
  W przypadku niewyrażenia zgody, niektóre funkcje strony mogą działań nieprawidłowo;

 • statystyczne – są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki te pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystacie z naszej strony internetowej, co pomaga w lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy wiedzieć, kiedy, jak często, jak długo oraz z jakich źródeł dostępu odwiedzono naszą stronę internetową;

Staramy się ograniczać zakres i rodzaj zbieranych danych do niezbędnego minimum lub tak przechowywać informacje, aby nie były one dopasowane do konkretnego użytkownika. Jednakże, niektóre ze zbieranych danych w połączeniu z innymi danymi osobowymi przetwarzanymi w związku ze świadczonymi usługami, mogą stanowić dane osobowe. Wówczas przetwarzanie oparte jest na zasadach ustanowionych w naszej Polityce prywatności.

Zakres danych i rodzaj danych:

 • Dane urządzenia – typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej.

 • Dziennik / zdarzenia – czas korzystania z serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce, wypełnione formularze,

 • Dane dotyczące lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację)

Pliki cookie wykorzystujemy do:

 • zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu – pliki niezbędne

bezpośrednio – Pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną – prawnie uzasadniony interes Administratora

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika) – Zgoda użytkownika na stosowania plików cookie we wskazanych celach – ustawienia preferencji plików cookie.

W każdej chwili możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi stosowania plików cookie zmieniając ustawienia preferencji lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na stosowanie plików cookie. Zrealizujesz to poprzez nieudzielenie zgody oraz przez elektroniczny kontakt z Zarządem SM „ TARNOWIECKA”., wysyłając wiadomość na adres: zarzad@tarnowiecka.pl

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookie, na twoim urządzeniu zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji użytkownika – braku zgody), pamiętaj, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookie lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out będziesz musiał dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz poniżej:

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera

– https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

 • w formie elektronicznie na adres e-mail: zarzad@tarnowiecka.pl

 • w formie tradycyjnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowego „TARNOWIECKA”.

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

pl_PL
pl_PL