Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu

WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie §34 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tarnowiecka” w Warszawie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w szkole podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” przy ul. Tarnowieckiej 4 w Warszawie w dniu 26.06.2018 r. o godz. 18.00.
/ wydawanie mandatów Członkom Spółdzielni od godziny 17.30 /

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2017 oraz omówienie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą i rekomendacja w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
10. Dyskusja nad punktami 6,7,8,9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
d) absolutorium dla członków Zarządu,
12. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Sprawozdanie Komisji wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
14. Zamknięcie obrad.
Zapraszamy Członków Spółdzielni lub ich Pełnomocników. Prosimy nie zapomnieć o zabraniu dowodów tożsamości a Pełnomocników dodatkowo o zabraniu pełnomocnictw.
Z materiałami na Walne Zgromadzenie, Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w dniach 11, 13, 19, 20, 21.06.2018 r. w godz. 16–18 i w dniach 11, 14, 19, 21, 22.06.2018 r. w godz. 10–12 .

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Tarnowiecka”

pl_PL
pl_PL